Op naar een klimaatadaptieve toekomst

Klimaatadaptatie met sub-irrigatie: hoe zit dat?

Het klimaat


Het klimaat verandert. We hebben te maken met stijgende temperaturen, langere periodes van droogtes en heftigere regenbuien. Ondanks klimaatsverandering willen we nu en in de toekomst kwalitatief goed ruwvoer blijven produceren voor onze koeien.

 Sub-irrigatie: water vasthouden


Door onze huiskavel te voorzien met ondergrondse leidingen (drains) kan er via het systeem water ingelaten worden. Dit water wordt ingelaten via een beek. Door de drains aan het einde met elkaar te verbinden en afsluitbaar te maken wordt het water in het perceel vastgehouden voor droge periodes. Is er teveel water, dan kan de afsluiter open gezet worden en terug gevoerd worden naar de beek.


Hoe werkt het?

Dit informatieve filmpje laat zien hoe sub-irrigatie werkt. Dit systeem wordt ook wel 'samengestelde regelbare drainage'  genoemd of 'peilgestuurde drainage met wateraanvoer'. Bron: StowaMeer weten over sub-irrigatie en andere typen drainage? Lees hier verder >>

 

 

Over ons


Familie Ulen is initiatiefnemer van dit project. Bij het project zijn betrokken: Gebroeders Emonds, Promeco, Loonbedrijf Berkers, Adviesbureau Pijnenburg, Holland Drilling en ZLTO. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord Brabant.

Over Boer zoekt Water

Het gebied

De huiskavel van de initiatiefnemer ligt in een beekdal. Dit beekdal wordt doorkruist door de Voordeldonkse Broekloop en is in beheer bij Waterschap Aa en Maas. Daar waar de Vlosbergweg en de Voordeldonkse broekloop elkaar kruisen staat een stuw. Het peil is ongeveer 25 meter NAP. Daar waar het water de kavel weer verlaat (Smientweg) staat opnieuw een stuw, maar dan met een lager waterpeil. Er is dus sprake van een verval. Deze 'waterkracht' maakt dat het water op een natuurlijke manier het systeem in kan lopen.

Voorbereidingstraject

Ter voorbereiding van het project zijn diverse vergunningen aangevraagd waaronder een lozings- c.q. ontrekkingsvergunning Regelbare drainage, een aanlegvergunning voor het aanleggen van drainage, doorvoerbuis en het dempen van sloten en de benodigde vergunningen voor plaatselijke egalisatie. Even belangrijk was de 'landbouwkundige' voorbereiding. Gekeken is naar de bodemopbouw, geohydrologie, waterhuishouding en de hoogteverschillen op de kavel. Vervolgens is de ontwerpfase gestart waarin verschillende ontwerpen van het systeem de revue gepasseerd zijn. 

Het systeem

Het sub-irrigatie systeem, ookwel peilgestuurde drainage met wateraanvoer wordt aangelegd over een oppervlakte van bijna 50 hectare verdeeld over 11 compartimenten. De eigenlijke perceelsgrenzen komen daarmee te vervallen. Het systeem is het beste te beschrijven te beginnen bij de waterinlaat. Net voor de stuw is een buis geplaatst. Deze buis loopt naar de huiskavel naar de 'ontvangstput'. Vanuit deze ontvangstput wordt het water geleid naar de verschillende compartimenten. Elk compartiment heeft dus zijn eigen (dichte) aanvoerbuis. Aan deze aanvoerbuis zijn drains gekoppeld (buis met gaatjes) waardoor het water het perceel in kan lopen. Parallel aan de aanvoerbuis loopt de (dichte) afvoerbuis. Deze afvoerbuis loopt naar de beek waar een taludbak geplaatst is. De taludbak heeft een verstelbare buis waarmee het water 'op peil' gehouden wordt. Met het inrichten van het systeem is rekening gehouden met de waterdruk, waterkwaliteit en praktisch ruimtegebruik/gebruiksvriendelijk systeem.

Sensoren en applicaties

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Beregeningssignaal. Er wordt geprobeerd om het advies van BeregeningsSignaal verder te verbeteren door toepassing van sensoren: grondwaterstandmeters en bodemvochtmeters die op afstand uit te lezen zijn. Op deze manier proberen we de noodzaak tot beregenen verder te beperken. Daarnaast zou het moeten helpen om het systeem beter aan te kunnen sturen.

Het effect

Het systeem kan in potentie 168.000 m3 water bergen.

Samen leren

Zodra het systeem aangelegd is zal de monitoring starten. Er zullen een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden om kennis met elkaar uit te wisselen.